Thùng gạo 25kg, dùng cho cánh kéo hoặc cánh mở. – GR08.30

57

Thùng gạo 25kg, dùng cho cánh kéo hoặc cánh mở.